fbpx

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Szervezeti adatok
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Személyzeti adatok

info@zoldvolgy.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó tér 4.
Telefon/fax: +36 48 514 721

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szakmai tevékenységet meghatározó jogszabályok, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. közszolgáltatói alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

ADATKEZELÉSEKRŐL

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Feltöltés alatt.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Száraz Róbert) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@zoldvolgy.hu
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Feltöltés alatt.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Feltöltés alatt.
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.

 

3. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

ZV Nonprofit Kft. 2015. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2016. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2017. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2018. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2019. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2020. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2021. éves beszámoló,

ZV Nonprofit Kft. 2022 éves beszámoló

ZV Nonprofit Kft. 2023 éves beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2019. év III. negyedév,

2019. év IV. negyedév,

2020. év I. negyedév,

2020. év II. negyedév,

2020. év III. negyedév,

2020. év IV. negyedév,

2021. év I. negyedév,

2021. év II. negyedév,

2021. év III. negyedév,

2021. év IV. negyedév,

2022. év I. negyedév,

2022. év II. negyedév,

2022. év III. negyedév

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Feltöltés alatt
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Feltöltés alatt
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések JELENLEG NINCS A ZV NONPROFIT KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT.
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2023