fbpx

„Nyerj egy Galaxy Tab S8 X700-at!” hulladékgazdálkodással kapcsolatos, edukációs célú nyereményjáték szabályzata

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Nyerj egy Galaxy Tab S8 X700-at!” hulladékgazdálkodással kapcsolatos, edukációs célú nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4, adószám: 15549989-2-05) megbízásából a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (székhely: 3720 Sajókaza, 082/21. hrsz., adószám:24708018-2-05) (,a továbbiakban: Szervezők).

A Szervezők felelősek különösen a következő feladatok teljesítéséért:

  • Adatbázis kezelése (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)
  • Nyertes kiértesítések (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)
  • Játékosokkal való kapcsolattartás (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)
  • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)
  • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)
  • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása (ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.)

 

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, a Játék 3. pontban írt időtartama alatt. A Játékban nem vehetnek részt a 2.1 pontban meghatározott személyek.

a Nyereméjnyátékban való részvétellel egyidejűleg elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt

és

abban az esetben, ha a Játékost a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), és a Játékszabályban meghatározottak alapján megküldik a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat a Szervezők kérésére, akkor a Játékszabálynak megfelelő Nyereményben részesülhetnek.

A Nyereményjátékban sorsolásakor kizárólag a helyes megfejtést beküldő Játékos kerül a sorsolásban résztvevők listájába.

Egy Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult a tesztet kitölteni és a Szervezők részére eljuttatni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a jelenlegi és minden jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el!

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényesek számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az ezekből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.1. A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2023. szeptember 20. 12 óra 00 perctől 2023. október 11. 23 óra 59 percig tart.

A Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatt lehet részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

4. Nyeremény

A nyeremény: 1 db Galaxy Tab S8 X700 tablet, mely független bármilyen szolgáltatói kötelezettségtől. A nyeremény tárgya nem cserélhető, készpénzre, vagy bármilyen más fizetőeszközre nem váltható be!

 

 

5. NYEREMÉNY ÁTADÁSA

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. október 13. 11:00 óra.

Szervező a Nyertessel a sorsolást követő 24 órán belül megpróbálja felvenni a kapcsolatot – elsősorban telefon útján. Szervező a nyeremény átadásáról tíz munkanapon belül, az lőre egyeztetett módon gondoskodik. Nyertes köteles a nyeremény átvételét aláírásával hitelesített átadás-átvételi bizonylattal elismerni.

 

6. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a info@zoldvolgy.hu email címre.

 

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Tesztkitöltések Játékosoknak felróható hiányosságáért/hibájáért/pontatlanságáért (pl. névelírás, cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a futárszolgálattal megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

Szervező kizárja a felelősségét minden az elektronikus tesztfelületet, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben az az elektronikus tesztfelületet, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Ha a Játékos kitöltés közben bezárja az elektronikus tesztfelületet, vagy a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán (a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően) megváltoztassa.

Jelen Játékszabályzat a Szervező a Nyereményjátékhoz tartozó Adatvédelmi Irányelveivel együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

A Szervező a nyertes teljes nevét, valamint nyereményét a weboldalán és közösségi média felületein közzéteszi, amelyhez a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak.

Szervezők rögzítik, hogy a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményt nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített más média tartalmat.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Sajókaza, 2023. szeptember 20.