fbpx

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás önéletrajzok kezeléséről

 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 

Adatkezelő megnevezése:                   ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:            05-09-026137

Adatkezelő adószáma:                       24708018-2-05

Adatkezelő székhelye:                        3720 Sajókaza. 082/21. hrsz.

 

Adatkezelő e-elérhetősége:                

 

Adatvédelmi tisztviselő:                     L-Tender Zrt.

 

Az adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása érdekében önéletrajzok kezelése tárolása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)

 

kezelt adatok köre:

név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve; lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, fax stb.) önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, minden egyéb, amelyet az érintett pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet)

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi    ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, úgy    ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Amennyiben Ön kéri adatai törlését úgy a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön által megadott adatokat törli, ha Ön 2 éven belül nem él törlési jogával úgy adatait 2 évig tároljuk, két év elteltét követően adatait töröljük.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Amennyiben Ön beküldi önéletrajzát a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz úgy a beküldött önéletrajzot a Társaság a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása céljából eltárolja.

 

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője és a HR munkatársa a felelős, így a beküldött önéletrajzokhoz csak a vezető tisztségviselő és a HR munkatárs fér hozzá.

 

A beküldött önéletrajzot a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön törlési kérelméig, maximum 2 évig őrzi meg.

 

Amennyiben nem szeretné, hogy önéletrajzát tároljuk, úgy törlési kérelmét bármikor jelezheti részünkre az alábbi elérhetőségen:

palyazat@zoldvolgy.hu email címen.

 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen

A beolvasztott jogalap tekintetében az alábbi jogokat gyakorolhatja:

  • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, vagy az azokkal elérendő célból a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak már nincs rá szüksége
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával

 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11), vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!